Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sdskrosno.pl

 

Wstęp Deklaracji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sdskrosno.pl/.

 

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2013.10.15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.09.01.

 

 Status pod względem zgodności z ustawą

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 2. Strona internetowa posiada pomocnika dostępności WP Accessibility Helper

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • publikowane materiały multimedialne, takie jak zdjęcia, mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
 • opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
 • artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Ctrl+ (plus) – powiększanie czcionki
 • Ctrl (minus) – pomniejszanie czcionki
 • Ctrl 0 (zero)- ustawienia domyślne czcionki
 • Tab – przełączanie między zakładkami
 • Shift + Tabprzejście do kolejnego elementu
 • PgUp- przewijanie strony w górę
 • PgDn – przewijanie strony w dół

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata Urbańska, adres email: sdskrosno@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 307 33 33 .

Prezydent Miasta Krosna powołał Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (zarządzeniem Nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: anna.dziadosz@um.krosno.pl.

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
Adres: ul. Kletówki 7A
38-400 Krosno
E-mail: sdskrosno@wp.pl
Telefon: 13 307 33 33

 

Dostępność architektoniczna
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie, budynek przy ulicy Kletówki 7A

 • Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów ŚdS Krosno dostępne jest wejście od strony ul. Kletówki. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z podjazdu dla niepełnosprawnych.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest parterowy przez co osoby na wózkach nie mają problemu z przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 •  
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

1. Pochylnia

2. Toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

ŚDS Krosno posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku ŚDS Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku ŚDS Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W ŚDS Krosno jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Skip to content