Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki

Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

1. Jeżeli w domu pracownika przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych należy również nie przychodzić do pracy, wymagane zaświadczenie z sanepidu.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

6. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7. W placówce wyznacza się i przygotowuje pod względem wyposażenia w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny pomieszczenie do izolacji na wypadek zdiagnozowania objawów chorobowych.

8. Potrzebne numery telefonów:
– pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
– stacja sanitarno- epidemiologiczna w Krośnie tel. alarmowy – 606 251 637
– stacja sanitarno- epidemiologiczna w Krośnie tel. stacjonarny – (13) 432 19 42 lub (13) 432 19 45
Numery umieszcza się na tablicy informacyjnej.

9. Zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Skip to content