Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 6/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika placówki

Do placówki mogą przychodzić jedynie uczestnicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać uczestnika do placówki.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczestnik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

4. Jeśli uczestnik przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodzinę w celu pilnego odebrania uczestnika, jeśli to nie jest możliwe należy odwieźć uczestnika do domu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronna). Po odwiezieniu uczestnika, samochód należy zdezynfekować środkami dezynfekcyjnymi.

5. O fakcie podejrzenia uczestnika o zakażenie należy powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

7. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. W placówce wyznacza się i przygotowuje pod względem wyposażenia w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny pomieszczenie do izolacji na wypadek zdiagnozowania objawów chorobowych.

9. Potrzebne numery telefonów:
– pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
– stacja sanitarno- epidemiologiczna w Krośnie tel. alarmowy – 606 251 637
– stacja sanitarno- epidemiologiczna w Krośnie tel. stacjonarny – (13) 432 19 42 lub (13) 432 19 45
Numery umieszcza się na tablicy informacyjnej.

10. Zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Skip to content