REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KROŚNIE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W przypadku organizowanych imprez kulturalno-oświatowych lub innych,godziny pracy ośrodka mogą ulec zmianie.

I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

  1. Każdy uczestnik Domu ma prawo do korzystania z dostępnych form terapii, treningów samoobsługi i umiejętności społecznych proponowanych w ramach indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego oraz współpracy z personelem ośrodka w rozwiązywaniu osobistych problemów.
  2. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.
  3. Każdy podopieczny ma prawo uczestniczyć i współdziałać w tworzeniu różnych form działalności na rzecz pozostałych uczestników oraz innych osób niepełnosprawnych.
  4. Z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia uczestnik ma prawo do odmowy w uczestniczeniu w zajęciach.
  5. Uczestnicy Domu zobowiązani są szanować prawa pozostałych osób naszej wspólnoty, ich prywatności, a także do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
  6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń personelu wynikających z aktualnych potrzeb.
  7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dbania o mienie i wyposażenie Ośrodka, a w razie umyślnego zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę zgodnie z przepisami.
  8. Wszyscy uczestnicy ŚDS mają obowiązek dbać o czystość pomieszczeń i przyległego do budynku terenu.
  9. Przewidywana nieobecność w ŚDS należy zgłaszać w dniu poprzedzającym tą nieobecność Kierownikowi Domu bądź opiekunowi. Nieobecność można zgłaszać telefonicznie do godz. 8.00 rano w dniu, w którym podopieczny nie może przybyć do Ośrodka.
  10. Każdy uczestnik ma prawo do jednego posiłku dziennie przygotowanego w ramach terapii kulinarnej.
  11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu zajęć oraz ogólnych zasad współżycia w ośrodku.
  12. Każdy uczestnik ma prawo do zgłaszania skarg i wniosków.
  13. Personel i podopieczni zobowiązani są do przestrzegania przepisów p/poż i BHP.

II.PRZEPISY PORZĄDKOWE

  1. Na terenie ŚDS nie wolno:
   1) stosować przemocy wobec uczestników i pracowników,
   2) posiadać i spożywać napojów alkoholowych i innych substancji odurzających,
   3) palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym,
   4) korzystać bez porozumiewania się z opiekunem z narzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu Domu a mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników,
   5) opuszczać ŚDS w godzinach zajęć bez uzgodnienia z opiekunem i wpisaniu się do zeszytu wyjść.
   6) wynosić z terenu placówki urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie Ośrodka, oraz prac wykonanych z materiału zakupionego przez ośrodek.
  2. Wprowadza się możliwość skreślenia uczestnika z listy w następujących przypadkach: -gdy podopieczny przejawia nieustającą silną agresję wobec innych zagrażając ich zdrowiu, -gdy w sposób rażący narusza porządek i dyscyplinę w grupie, -gdy przez dłuższy czas nie korzysta z żadnych proponowanych przez terapeutów zajęć i nie widać szans na zmiany w tym zakresie, -z powodu długotrwałej ciągłej nieobecności w Domu bez zasadnego usprawiedliwienia.
  3. W razie naruszenia zasad współżycia w ŚDS przewiduje się skutki: -upomnienie jakiego udziela zespół wspierająco-aktywizujący,-upomnienie w formie pisemnej udzielonego przez Kierownika ośrodka,-zawieszenie w prawach uczestnika ŚDS, -decyzja uchylająca wydana przez Dyrektora MOPR

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7a.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej adres email – proszę wpisać
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Sylwester Litwin
e-mail: sdskrosno@wp.pl

 

Pracownia Plastyczna

 

Celem terapii na pracowni plastycznej jest kształtowanie wrażliwości na otaczający świat. W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestników, ich możliwości i zainteresowań. Tematyka zajęć często związana jest z potrzebą wykonywania przedmiotów na okolicznościowe święta czy uroczystości. Terapeuta w pracowni plastycznej stara się dostosowywać stopień trudności zajęć w ten sposób, aby umożliwiał on uczestnictwo większej grupy osób o różnym stopniu uzdolnienia plastycznego i manualnego.

W czasie zajęć na pracowni plastycznej uczestnicy rozwijają wyobraźnię, kształtują umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego. Uczestnicy najchętniej i najczęściej pracują w technikach: malarskiej (akryl, akwarela), rzeźbiarskiej (modelina, plastelina, masa papierowa), graficznej (monotypia), rysunkowej (rysunek cienkopisem, ołówkiem, flamastrami, kredkami), mieszanej (wydzieranka, haft krzyżykowy, aplikacja, collage).

Czytaj dalej: Pracownia Plastyczna

Pracownia Kulinarna

 

Zajęcia w pracowni kulinarnej prowadzone są codziennie. Ich głównym celem jest nauka samodzielnego przygotowania posiłku i czynności związanych z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb życiowych. Uczestnicy uczą się również przygotowania posiłków na różne okazje: urodziny, święta. Uczestnictwo w zajęciach poprawia nastrój, uczy zaradności życiowej potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu, rozwija cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz umiejętności współdziałania, wyrabia poczucie estetyki i wyobraźni. Prowadzony z uczestnikami trening kształtuje cechy pożądane w relacjach społecznych takich jak współpraca, odpowiedzialność.Czytaj dalej: Pracownia Kulinarna

Pracownia Krawiecka

Celem zajęć w pracowni krawieckiej jest usprawnienie manualne, doskonalenie poznanych technik szycia, haftu, nauka obsługi narzędzi i urządzeń, kontynuacja i rozwój zainteresowań związanych z krawiectwem oraz nauka wykorzystania zdobytych umiejętności w życiu. Wyposażona jest ona w niezbędny sprzęt. W programie pracowni prowadzony jest również trening funkcjonowania w życiu codziennym. Formy zajęć prowadzonych w pracowni krawieckiej to: szycie ręczne, szycie maszynowe, przyszywanie guzików, robienie na drutach, haftowanie, szydełkowanie. Uczestnicy pracowni krawieckiej mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas konkursów w ramach różnorodnych imprez integracyjnych.

Czytaj dalej: Pracownia Krawiecka

Pracownia Stolarska

W pracowni stolarskiej wykonuje się prace techniczne oraz naprawcze. Uczestnicy zajęć wykonują szereg przedmiotów i prac użytkowych, ozdobnych, monterskich. Wykonane w tej pracowni prace są przekazywane w formie upominków oraz stanowią ozdobę placówki. Systematyczny udział w zajęciach pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności technicznych. Zajęcia manualne wpływają ko­rzystnie na rozwój szeregu umiejętności praktycznych. Przez usprawnianie rąk rozwijane jest myślenie oraz wyobraźnia.

Czytaj dalej: Pracownia Stolarska

Skip to content