REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KROŚNIE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W przypadku organizowanych imprez kulturalno-oświatowych lub innych,godziny pracy ośrodka mogą ulec zmianie.

I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

  1. Każdy uczestnik Domu ma prawo do korzystania z dostępnych form terapii, treningów samoobsługi i umiejętności społecznych proponowanych w ramach indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego oraz współpracy z personelem ośrodka w rozwiązywaniu osobistych problemów.
  2. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.
  3. Każdy podopieczny ma prawo uczestniczyć i współdziałać w tworzeniu różnych form działalności na rzecz pozostałych uczestników oraz innych osób niepełnosprawnych.
  4. Z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia uczestnik ma prawo do odmowy w uczestniczeniu w zajęciach.
  5. Uczestnicy Domu zobowiązani są szanować prawa pozostałych osób naszej wspólnoty, ich prywatności, a także do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
  6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń personelu wynikających z aktualnych potrzeb.
  7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dbania o mienie i wyposażenie Ośrodka, a w razie umyślnego zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę zgodnie z przepisami.
  8. Wszyscy uczestnicy ŚDS mają obowiązek dbać o czystość pomieszczeń i przyległego do budynku terenu.
  9. Przewidywana nieobecność w ŚDS należy zgłaszać w dniu poprzedzającym tą nieobecność Kierownikowi Domu bądź opiekunowi. Nieobecność można zgłaszać telefonicznie do godz. 8.00 rano w dniu, w którym podopieczny nie może przybyć do Ośrodka.
  10. Każdy uczestnik ma prawo do jednego posiłku dziennie przygotowanego w ramach terapii kulinarnej.
  11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu zajęć oraz ogólnych zasad współżycia w ośrodku.
  12. Każdy uczestnik ma prawo do zgłaszania skarg i wniosków.
  13. Personel i podopieczni zobowiązani są do przestrzegania przepisów p/poż i BHP.

II.PRZEPISY PORZĄDKOWE

  1. Na terenie ŚDS nie wolno:
   1) stosować przemocy wobec uczestników i pracowników,
   2) posiadać i spożywać napojów alkoholowych i innych substancji odurzających,
   3) palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym,
   4) korzystać bez porozumiewania się z opiekunem z narzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu Domu a mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników,
   5) opuszczać ŚDS w godzinach zajęć bez uzgodnienia z opiekunem i wpisaniu się do zeszytu wyjść.
   6) wynosić z terenu placówki urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie Ośrodka, oraz prac wykonanych z materiału zakupionego przez ośrodek.
  2. Wprowadza się możliwość skreślenia uczestnika z listy w następujących przypadkach: -gdy podopieczny przejawia nieustającą silną agresję wobec innych zagrażając ich zdrowiu, -gdy w sposób rażący narusza porządek i dyscyplinę w grupie, -gdy przez dłuższy czas nie korzysta z żadnych proponowanych przez terapeutów zajęć i nie widać szans na zmiany w tym zakresie, -z powodu długotrwałej ciągłej nieobecności w Domu bez zasadnego usprawiedliwienia.
  3. W razie naruszenia zasad współżycia w ŚDS przewiduje się skutki: -upomnienie jakiego udziela zespół wspierająco-aktywizujący,-upomnienie w formie pisemnej udzielonego przez Kierownika ośrodka,-zawieszenie w prawach uczestnika ŚDS, -decyzja uchylająca wydana przez Dyrektora MOPR

Pracownia Plastyczna

Celem terapii na pracowni plastycznej jest kształtowanie wrażliwości na otaczający świat. W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestników, ich możliwości i zainteresowań. Tematyka zajęć często związana jest z potrzebą wykonywania przedmiotów na okolicznościowe święta czy uroczystości. Terapeuta w pracowni plastycznej stara się dostosowywać stopień trudności zajęć w ten sposób, aby umożliwiał on uczestnictwo większej grupy osób o różnym stopniu uzdolnienia plastycznego i manualnego.

W czasie zajęć na pracowni plastycznej uczestnicy rozwijają wyobraźnię, kształtują umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego. Uczestnicy najchętniej i najczęściej pracują w technikach: malarskiej (akryl, akwarela), rzeźbiarskiej (modelina, plastelina, masa papierowa), graficznej (monotypia), rysunkowej (rysunek cienkopisem, ołówkiem, flamastrami, kredkami), mieszanej (wydzieranka, haft krzyżykowy, aplikacja, collage).

Continue reading

Pracownia Kulinarna

 

Zajęcia w pracowni kulinarnej prowadzone są codziennie. Ich głównym celem jest nauka samodzielnego przygotowania posiłku i czynności związanych z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb życiowych. Uczestnicy uczą się również przygotowania posiłków na różne okazje: urodziny, święta. Uczestnictwo w zajęciach poprawia nastrój, uczy zaradności życiowej potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu, rozwija cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz umiejętności współdziałania, wyrabia poczucie estetyki i wyobraźni. Prowadzony z uczestnikami trening kształtuje cechy pożądane w relacjach społecznych takich jak współpraca, odpowiedzialność. Continue reading

Pracownia Krawiecka

Celem zajęć w pracowni krawieckiej jest usprawnienie manualne, doskonalenie poznanych technik szycia, haftu, nauka obsługi narzędzi i urządzeń, kontynuacja i rozwój zainteresowań związanych z krawiectwem oraz nauka wykorzystania zdobytych umiejętności w życiu. Wyposażona jest ona w niezbędny sprzęt. W programie pracowni prowadzony jest również trening funkcjonowania w życiu codziennym. Formy zajęć prowadzonych w pracowni krawieckiej to: szycie ręczne, szycie maszynowe, przyszywanie guzików, robienie na drutach, haftowanie, szydełkowanie. Uczestnicy pracowni krawieckiej mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas konkursów w ramach różnorodnych imprez integracyjnych.

Continue reading

Pracownia Stolarska

W pracowni stolarskiej wykonuje się prace techniczne oraz naprawcze. Uczestnicy zajęć wykonują szereg przedmiotów i prac użytkowych, ozdobnych, monterskich. Wykonane w tej pracowni prace są przekazywane w formie upominków oraz stanowią ozdobę placówki. Systematyczny udział w zajęciach pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności technicznych. Zajęcia manualne wpływają ko­rzystnie na rozwój szeregu umiejętności praktycznych. Przez usprawnianie rąk rozwijane jest myślenie oraz wyobraźnia.

Continue reading

Zmiana Rozmiaru Czcionki
Kontrast