Zarządzenie Nr 5 /2020

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
z dnia 25 maja 2020r.

w sprawie: wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie w czasie pandemii koronawirusa COVID-19

W związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem COVID-19, i innych chorób zakaźnych w nawiązaniu do rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Podkarpackiego ustalam co następuje:

§ 1

Wznawiam stałą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie od dnia 25.05.2020.

§ 2

Wznawiam zajęcia terapeutyczne dla uczestników od dnia 25.05.2020r.

§ 3

Wprowadzam procedury ( zał. nr 1, 2, 3, 4, 5), zasady (zał. nr 6, 7) oraz oświadczenia (zał. nr 8, 9, 10) dotyczące bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie na czas pandemii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r., z mocą obowiązującą do odwołania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

Zasady i zalecenia zachowania ostrożności w zakresie ochrony przed koronawirusem SARS-COV-2

Procedura zachowania reżimu sanitarnego w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania i sprzątania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie.

Zakres procedury: Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie świadczących pracę na terenie całej placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest dyrektor ŚDS w Krośnie. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu w placówce lub udostępnienie do przeczytania i zapoznania się z wytycznymi. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających w placówce osób dorosłych, uczestników placówki, a także za higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Obecność wirusa SARS-CoV-2 została wykryta w wydzielinach górnych i dolnych dróg oddechowych. Za główną drogę przenoszenia uważa się drogę kropelkową z dróg oddechowych lub osadzanie się na powierzchni śluzówki. RNA wirusa wykryto we krwi, ale brak dowodów, aby SARS-CoV-2 mógł być przenoszony poprzez kontakt z krwią.
Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przez kichanie i kaszel, a także za pośrednictwem dotyku, dlatego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w liczbie odpowiadającej potrzebom danego stanowiska. Są to przede wszystkim maseczki, rękawice, a także dostęp do płynu/żelu na bazie alkoholu (min. 60%). Najlepiej, jeśli jest on dostępny nie tylko w toaletach, ale również przy drzwiach wejściowych oraz we wszelkich newralgicznych miejscach.
W najnowszych publikacjach określono zdolność przetrwania SARS-CoV-2 na różnych powierzchniach. Stabilność wirusa SARS-CoV-2 wynosi do trzech godzin w aerozolu w powietrzu, do czterech godzin na powierzchniach miedzianych, do 24 godzin na kartonie i od dwóch do trzech dni na powierzchniach z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, aczkolwiek ze znacznie zmniejszonym mianem. Dane te są porównywalne z wynikami stabilności uzyskanymi dla SARS-CoV-1. Wyniki te powstały w rezultacie doświadczeń przeprowadzonych w środowisku kontrolowanym i należy je przyjmować z ostrożnością w odniesieniu do środowiska rzeczywistego.
W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia za pośrednictwem skażonych przedmiotów niezbędne jest określenie procedur prawidłowej dezynfekcji pomieszczeń i otoczenia, które mogły zostać zakażone wirusem SARS-CoV-2.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz uczestnikom przebywającym w placówce wprowadza się następujące rozwiązania:

Wymagania ogólne:
1. Bezwzględnie wymaga się przestrzegania zasad higieny, w tym dezynfekcji powierzchni sprzętu i wyposażenia na terenie placówki (wszystkie miejsca często dotykane takie jak: klamki, blaty stołów, krzesła, komputery, klawiatury, włączniki światła, kabina pojazdu itp.). Przed wejściem do placówki umieszcza się dozowniki z płynem do dezynfekcji. Regularnie sprawdzając stan dozowników z płynem.

2. Do pracy nie dopuszcza się pracowników wskazujących na objawy grypy lub przeziębienia (lub innej choroby wirusowej) oraz powracających z krajów objętych epidemią COVID-19.

3. Placówka pozostaje zamknięta dla osób odwiedzających (osoby przychodzące z zewnątrz).

4. Zostają wstrzymane spotkania integracyjne oraz odwołane wszelkie imprezy (imprezy i spotkania masowe związane z większą ilością osób zostają wstrzymane do odwołania).

5. Wyjścia uczestników na spacery poza teren placówki są możliwe w grupach maksymalnie trzyosobowych pod opieką pracownika przy zachowaniu odpowiedniego dystansu (1,5 metra). Uczestnicy mogą korzystać z zajęć na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

6. Pracownicy używają maseczek lub przyłbic zakrywających usta oraz nos (przede wszystkim w przypadku bezpośredniego, bliskiego kontaktu z uczestnikiem: taka sytuacja może zaistnieć w razie pomocy uczestnikowi w przypadku załatwienia potrzeb fizjologicznych)

7. Stan zdrowia personelu monitoruje się poprzez mierzenie temperatury przed przystąpieniem do pracy. Stan zdrowia uczestników monitoruje się poprzez mierzenie temperatury przed przyjazdem do placówki. (do placówki mogą przychodzić tylko osoby zdrowe!)

8. W placówce wyodrębnia się jedno pomieszczenie do izolacji dla osób podejrzanych o zakażenie, które wyłącza się z codziennej użyteczności. W pomieszczeniu tym znajdują się m.in. środki ochrony i płyn dezynfekujący.

9. Odrębna procedura stanowi o postępowaniu w razie podejrzenia o zarażenie się pracownika.

10. Odrębna procedura stanowi o postępowaniu w razie podejrzenia o zarażenie się uczestnika.

11. Odrębna procedura stanowi o żywieniu uczestników.

12. Odrębna procedura stanowi o utrzymania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, oraz procedura zachowania reżimu sanitarnego w czasie pandemii przez pracowników ŚDS w Krośnie.

13. Ustala się nowe zasady dotyczące organizacji zajęć w ŚDS w Krośnie w okresie trwania stanu epidemicznego.

14. Odrębnie ustala się zasady do stosowania przez uczestników podczas ich pobytu w placówce.

15. Opracowany jest nowy grafik zajęć dla uczestników i ich terapeutów w oparciu o kadrę, która nie realizuje zadań w innych podmiotach.

16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy umywalkach w każdej pracowni widnieją plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

17. Na tablicy informacyjnej w ŚDS umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

Procedura organizacji posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie.

1. Przy organizacji przygotowania posiłku w placówce w pracowni kulinarnej oraz jadalni, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami bhp dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

2. Pracownia kulinarna zostaje wyłączona z organizacji treningu kulinarnego dla uczestników – mogą w niej przebywać wyłącznie pracownicy przygotowujący posiłek, maksymalnie 2 osoby.

3. Pracownicy w pracowni kulinarnej podczas przygotowywania posiłków nie mogą wykonywać innych zajęć związanych z opieką uczestników.

4. Do pracowni kulinarnej nie mogą wchodzić inni pracownicy oraz uczestnicy.

5. Jeżeli zachodzi taka konieczność i potrzeba posiłek dostarczany jest przez firmę zewnętrzną w jednorazowych opakowaniach.

6.Korzystanie z posiłków jest zmianowe, na jadalni może jednorazowo przebywać 10 osób. Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł odbywa się po każdej grupie osób.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Procedura utrzymania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń:

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku placówki są zobowiązane zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu do budynku. Uczestnicy i pracownicy są zobowiązani zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu do ŚDS.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Pracownicy mają obowiązek dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie po przyjściu do budynku placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru, po skorzystaniu z toalety.

3. Dyrektor bądź osoba go zastępująca monitoruje codzienne prace porządkowe w placówce, wyznacza osoby odpowiedzialne za utrzymywanie czystości w każdej pracowni przeznaczonej do zajęć terapeutycznych, a także pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, klawiatur, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w kuchni i w stołówce.

4. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję swoich pracowni a także pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych mają obowiązek ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji (lub korzystać z oznaczeń i zaleceń w kartach charakterystyk używanych substancji). Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5. Prowadzący pojazdy służbowe mają obowiązek dezynfekcji kabin samochodów, miejsc siedzących po zakończonym transporcie uczestników. W pojeździe należy używać maseczek ochronnych, zachować wymagany dystans. Jednorazowo może zostać przywiezionych 7 uczestników.
6. Na korytarzu zostają ustawione (opisane) kosze na dedykowane śmieci.

Nie należy wymieniać sprzętu do sprzątania pomiędzy pomieszczeniami użyteczności wspólnej, a pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracowników i należy postępować według następujących wytycznych:

1. Często dotykane powierzchnie należy dezynfekować tak często, jak to możliwe (przynajmniej raz w ciągu dnia i po zakończonych zajęciach). Przykładami takich powierzchni są gałki i klamki drzwiowe, krzesła i podłokietniki, blaty, włączniki światła, poręcze, krany z wodą, itp.

2. Należy starannie sprzątać toalety i łazienki, umywalki i urządzenia sanitarne wspólnego użytku a także używać środka do dezynfekcji, zgodnie z instrukcją użytkowania podaną przez producenta.

3.Pracownicy zajmujący się sprzątaniem wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej w trakcie czynności sprzątania (fartuchy, rękawiczki, przyłbice, maseczki).

4. Sprzęt i materiały stosowane do sprzątania należy odpowiednio czyścić po zakończeniu każdego etapu sprzątania.

6. Za każdym razem po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.

7. Odpady powstałe podczas czyszczenia powinny być umieszczone w osobnym worku, który można wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Zasady sprzątania pomieszczeń po obecności podejrzanego lub potwierdzonego przypadku COVID-19:

1. W przypadku, gdy podejrzewany lub potwierdzony przypadek COVID-19 znajdował się w określonym miejscu (np. pracownia, łazienka itp.), należy najpierw dobrze przewietrzyć je świeżym powietrzem przez minimum 1 godzinę, a następnie starannie umyć neutralnym detergentem, a następnie odkazić powierzchnie przy użyciu środka dezynfekującego.

2. Czyszczenie toalet, umywalek i urządzeń sanitarnych należy wykonywać ostrożnie, unikając rozprysków. Dezynfekcja powinna być przeprowadzana po zwykłym czyszczeniu przy użyciu środka dezynfekującego.

3. Wszystkie tekstylia (np. ręczniki, pościel, zasłony, itp.) powinny być prane w gorącej wodzie (60°C) przy użyciu zwykłego środka piorącego. Jeżeli ze względu na właściwości materiału nie można zastosować gorącej wody, do cyklu prania należy dodać wybielacz lub inne detergenty piorące przeznaczone do odkażania tekstyliów.

4. Zaleca się stosowanie jednorazowych materiałów czyszczących (np. ręczników jednorazowych). Jeżeli materiały czyszczące jednorazowego użytku nie są dostępne, materiał czyszczący (szmatka, gąbka itp.) powinien być umieszczony w roztworze dezynfekującym. Jeżeli żaden z tych roztworów nie jest dostępny, materiał należy wyrzucić i nie używać go ponownie.

5. W przypadku niedostatecznej ilości dostępnego sprzętu do sprzątania, proces czyszczenia należy rozpocząć od obszarów najczystszych, przechodząc do obszarów najbardziej zabrudzonych

6. Za każdym razem po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, maseczka należy dokładnie umyć ręce.

7. Odpady powstałe podczas czyszczenia powinny być umieszczone w osobnym worku, który można wyrzucić do zmieszanych odpadów.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki

Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

1. Jeżeli w domu pracownika przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych należy również nie przychodzić do pracy, wymagane zaświadczenie z sanepidu.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

6. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7. W placówce wyznacza się i przygotowuje pod względem wyposażenia w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny pomieszczenie do izolacji na wypadek zdiagnozowania objawów chorobowych.

8. Potrzebne numery telefonów:
– pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
– stacja sanitarno- epidemiologiczna w Krośnie tel. alarmowy – 606 251 637
– stacja sanitarno- epidemiologiczna w Krośnie tel. stacjonarny – (13) 432 19 42 lub (13) 432 19 45
Numery umieszcza się na tablicy informacyjnej.

9. Zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 6/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika placówki

Do placówki mogą przychodzić jedynie uczestnicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać uczestnika do placówki.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczestnik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

4. Jeśli uczestnik przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodzinę w celu pilnego odebrania uczestnika, jeśli to nie jest możliwe należy odwieźć uczestnika do domu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronna). Po odwiezieniu uczestnika, samochód należy zdezynfekować środkami dezynfekcyjnymi.

5. O fakcie podejrzenia uczestnika o zakażenie należy powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

7. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. W placówce wyznacza się i przygotowuje pod względem wyposażenia w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny pomieszczenie do izolacji na wypadek zdiagnozowania objawów chorobowych.

9. Potrzebne numery telefonów:
– pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
– stacja sanitarno- epidemiologiczna w Krośnie tel. alarmowy – 606 251 637
– stacja sanitarno- epidemiologiczna w Krośnie tel. stacjonarny – (13) 432 19 42 lub (13) 432 19 45
Numery umieszcza się na tablicy informacyjnej.

10. Zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Ustala się zasady do stosowania przez uczestników podczas ich pobytu w placówce.

Do obowiązków uczestników należy przestrzeganie zasad ustalonych w placówce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem:

1. Do placówki może uczęszczać wyłącznie zdrowa osoba.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno uczestnikowi przychodzić do placówki.

3. Rodzice i opiekunowie uczestników są pod stałym kontaktem telefonicznym z pracownikami placówki.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczestnik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – tel. alarmowy 57660550, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować , że może być zakażony koronawirusem.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

6. Uczestnicy ŚDS podzieleni są na stałe grupy, każda z nich bierze udział w zajęciach co drugi tydzień.

7. Zabrania się przychodzenia do placówki w dni wolne od zajęć dla danego uczestnika.

8. Uczestnik przed zabraniem do samochodu ma mierzoną temperaturę przez opiekuna ( termometr bezdotykowy,) a także ma obowiązek zdezynfekowania rąk podanym przez opiekuna środkiem dezynfekcyjnym.

9. W przypadku temperatury powyżej 37 °C uczestnik jest zobowiązany wrócić do domu i obserwować objawy chorobowe.

10. Drzwi od samochodu otwiera i zamyka wyłącznie opiekun, który wyposażony jest w rękawiczki ochronne, jeżeli zdarzy się, że zrobi to inna osoba należy każdorazowo zdezynfekować klamkę.

11. Uczestnicy nie podają sobie rąk na powitanie.

12. Przed wejściem do ŚDS każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce dostępnym środkiem dezynfekcyjnym.

13. Po przyjeździe uczestnicy pojedynczo korzystają z szatni a następnie bezpośrednio udają się na zajęcia do przyporządkowanego mu terapeuty i pracowni terapeutycznej.

14. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie i terapeuci.

15. Wszyscy w miarę możliwości powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący 1,5 metra.

16. Uczestnicy mogą korzystać z zajęć na świeżym powietrzu na terenie ośrodka wsparcia, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

17. Zaleca się dla własnego bezpieczeństwa a także bezpieczeństwa innych zasłanianie ust i nosa poprzez noszenie maseczki. Maseczki i przyłbice dla uczestników zapewni placówka.

18. Placówka zapewnia wyposażenie w środki czystości i środki dezynfekcyjne, z których należy korzystać przebywając w placówce.

19. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej, myć często ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

20. Obowiązuje zakaz przemieszczania się w trakcie zajęć pomiędzy pracowniami.

21. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

22. Obowiązuje zakaz przynoszenia do ŚDS własnej żywności i zbędnego bagażu. Dopuszczalna jest torebka podręczna na drobne przedmioty lub mały plecak.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Zasady dotyczące zajęć w ŚDS na czas koronawirusa.

1.Każdemu członkowi zespołu wspierająco – aktywizującego zostaje przyporządkowana odpowiednio dobrana grupa uczestników.

2. W miarę możliwości ograniczyć treningi grupowe na rzecz treningów indywidualnych, lecz jeśli możliwe jest zachowanie dystansu społecznego taki trening może się odbyć.

3. Każdy pracownik ma swoją jedną pracownię, którą dezynfekuje i utrzymuje w niej porządek odpowiada również w tym zakresie za przydzielone pomieszczenia.

4.Po zebraniu pełnego stanu w pracowni terapeuta/opiekun rozpoczyna zajęcia zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia możliwych, różnych treningów dostosowanych do planów wspierających uczestników grupy.

5. W ramach prowadzonych zajęć należy uwzględnić tematykę dotyczącą obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymania właściwej higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

 

Oświadczam, że

………………………………………………………..………………
(nazwisko i imię )

nie miał świadomego kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia syna/córki/podopiecznego jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych.

 • Jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie syna/córki/podopiecznego do placówki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego syna/córki/podopiecznego i naszych rodzin tj.:

mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść
do zakażenia COVID – 19;
w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia (nie tylko na terenie placówki) u personelu, uczestnika ŚDS lub rodzica /prawnego opiekuna – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane
na 14-dniową kwarantannę, a placówka zostanie zamknięta do odwołania;
w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika ŚDS zostanie natychmiast umieszczony w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej oraz niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/prawny opiekun, a także stosowne służby i organy.

 • Uczestnik ŚDS nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące.
 • Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u syna/córki/podopiecznego termometrem bezdotykowym. Wyniki nie będą zapisywane.
 • Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych
  z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie jego pobytu w placówce
  (max. 30min).
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego syna/córki/podopiecznego, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych (min. po 5 dniach).
 • Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 • Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego syna/córki na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, roszczeń do ŚDS, organu prowadzącego i żadnych organów prawnych będąc całkowicie świadoma/y zagrożenia epidemiologicznego płynącego
  z obecnej sytuacji w kraju.
 • Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Telefony do szybkiej komunikacji:
……………………………………………….
…………………………………….

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów:

……………………………………………….

……… …………………………….

Krosno dnia……………………………………..

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Oświadczam, że ja:

………………………………………………………..………………
(nazwisko i imię )

nie miałem/łam świadomego kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków mojej najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby.

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych.

1.Jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach ŚDS w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2.Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakim jest narażone zdrowie moje i mojej rodziny tj.:

 • mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść
  do zakażenia COVID – 19;
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia (nie tylko na terenie placówki) u personelu, innego uczestnika ŚDS lub rodzica /prawnego opiekuna – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, a placówka zostanie zamknięta do odwołania;
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mnie zostanę natychmiast umieszczony w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej oraz niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/prawny opiekun, a także stosowne służby i organy.

3.Nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące.

4.Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Wyniki nie będą zapisywane.

5.Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych
z reżimem sanitarnym.

6.Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby, nie zostanę w danym dniu przyjęty/a do placówki i będę mógł do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych (min. po 5 dniach).

7.Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

8.Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, roszczeń do ŚDS, organu prowadzącego i żadnych organów prawnych będąc całkowicie świadoma/y zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

9.Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Telefony do szybkiej komunikacji:
……………………………………………….
……………………………………

Podpis uczestnika ŚDS

……………………………………………….

Krosno dnia ……………………………………..

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Skip to content