Warning: The magic method Download_Attachments::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/sdskrosno/domains/sdskrosno.pl/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/download-attachments.php on line 106 Regulamin – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie

Regulamin uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Krośnie

 – obowiązujący od 1 stycznia 2023r.

 

 1. Każdy uczestnik Domu objęty jest indywidualnym planem wspierająco-aktywizującym, który jest przez niego lub jego opiekuna zaakceptowany – dostosowanym do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, który zobowiązuje się realizować.
 2. Uczestnicy przebywają pod opieką terapeuty, stosują się do jego wskazań, zgłaszają mu każdy wypadek, przestrzegają przepisów BHP, zmieniają pracownię na polecenie lub za zgodą terapeuty, z urządzeń technicznych w pracowni korzystają za zgodą terapeuty i jeśli jest taka potrzeba pod jego nadzorem.

Uczestnik ma prawo do:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
 2. Bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach.
 3. Poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz swojej własności.
 4. Dyskrecji w sprawach osobistych.
 5. Uzyskania pomocy przedmedycznej w razie wypadku lub zachorowania.
 6. Swobody wyrażania myśli, przekonań, zadawania pytań jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 7. Składania skarg i wniosków.

 

Uczestnik ma obowiązek:

 1. Przestrzegać regulaminu Domu, zasad i norm współżycia społecznego.
 2. Dbać o estetykę, kulturę i porządek w miejscu pobytu.
 3. Aktywnie brać udział w realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego do czego sam się zobowiązał akceptując plan wspierająco-aktywizujący.
 4. Dbać o dobre imię Domu, szanować wspólne mienie, współpracować z wybranym samorządem Domu i pracownikami.
 5. W miarę możliwości codziennie zmieniać obuwie.
 6. Kulturalnie zachowywać się w stosunku do innych uczestników i do pracowników, zachowywać w dyskrecji informacje związane z sytuacją zdrowotną, finansową czy osobistą współuczestników placówki.
 7. Po przyjściu do ośrodka potwierdzić swoją obecność podpisaniem listy obecności.
 8. Usprawiedliwianie oraz zgłaszanie swojej nieobecności na zajęciach.
 9. Informowanie osoby prowadzącej zajęcia o swoim złym samopoczuciu.
 10. Uzyskanie od terapeuty lub dyrektora zgody na opuszczenie zajęć w celach prywatnych lub wyjście poza teren ŚDS, wyjścia takie należy odnotowywać w miarę możliwości do zeszytu wyjść – po wyjściu uczestnik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 11. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowcy oraz opiekuna w czasie transportu, dostosowanie się do zaleceń, wskazań i obowiązujących przepisów drogowych.

 

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE DYREKTOR DOMU W ŚRODY W GODZ. 11.00 – 14.00

 

Na terenie Domu zabrania się:

 1. Nagrywania, robienia zdjęć pracownikom i uczestnikom ŚDS oraz ich rozpowszechniania bez ich zgody, gdyż może dojść do naruszenia dóbr osobistych takich jak np. wizerunku – stanowią o tym przepisy o ochronie danych osobowych (RODO)
 2. Spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających
 3. Palenia papierosów (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych)
 4. Przynoszenia do ośrodka przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu np. noże, petardy, materiały żrące, materiały wybuchowe itp.; wynoszenia z terenu placówki urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie Ośrodka, oraz prac wykonanych z materiału zakupionego przez ośrodek.
 5. Zapraszania osób trzecich bez zgody Dyrektora.

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY OSOBISTE UCZESTNIKA, W SYTUACJI STWIERDZONEJ KRADZIEŻY ZOSTANIE POWIADOMIONA POLICJA.

 

Z regulaminem obowiązkowo zapoznają się wszyscy uczestnicy lub ich opiekunowie.

 

Skip to content