W grudniu, w ośrodku, odbyły się warsztaty mydlarskie prowadzone przez p. Joannę Wrzecionko. W ramach zajęć uczestnicy własnoręcznie projektowali i wykonywali mydełka z kompozycjami różnych naturalnych ziół i zapachów. Świąteczne mydełka miały ciekawe kształty, kolory oraz zapachy, a każde z nich zostało indywidualnie przygotowane przez podopiecznych. Dzięki eksperymentom z barwą, forma i zapachem uczestnicy rozwijali swoją wyobraźnię, kreatywność i pomysłowość.

Czytaj dalej: Warsztaty mydlarskie

 

Zgodnie z tradycją w listopadzie odbywają się zabawy Andrzejkowe, którym towarzyszą wróżby i lanie wosku. W związku z tym szczególnym dniem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie również zorganizowano zabawę Andrzejkową.

 

 

 

„ Zebrała się nasza gromada,
Chętna do zabawy w andrzejkową noc,
Bo dziś wróżb i magii moc.
Do kogo szczęście przyjdzie?
Kto dziś odpowiedź na pytanie znajdzie?
Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy,
Ale na wyniki jeszcze poczekamy ”

Podczas zabawy, przy skocznej muzyce odbywały się tańce w parach, kółku, pociąg. W przerwach podopieczni mogli wziąć udział w przeróżnych wróżbach i zabawach związanych z tym szczególnym dniem. Wspólna rozrywka przyniosła wszystkim wiele radości. W przerwie podopieczni wypili kawę i zjedli ciasto przygotowane podczas zajęć kulinarnych. Wszyscy bawili się doskonale.

Czytaj dalej: Zabawa Andrzejkowa

 

 

W październiku 2019r. podopieczni udali się na wycieczkę do Muzeum Lizaka w Jaśle, gdzie mieli możliwość smakowania surowców i wyrobów, wąchania aromatów, oglądania prezentacji multimedialnych, dotykania urządzeń i samodzielnego tworzenia wzorcowych wyrobów lizaków.

Czytaj dalej: Muzeum lizaka w Jaśle

 

 

W październiku 2019r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie odwiedził niezwykły człowiek – Jakub Słowik, mieszkaniec Bratkówki, który od kilku lat jest treserem psów i bierze udział w wyścigach psich zaprzęgów. Podopieczni dowiedzieli się, skąd u maszera wzięło się zamiłowanie do tego rodzaju dyscypliny oraz sposobu na życie. Pan Jakub opowiadał oraz pokazywał  uczestnikom ciekawe zdjęcia oraz rekwizyty, związane z jego pasją i pracą. Jego przygody oraz to, jak żyje się i mieszka z psami, w bardzo mroźnych warunkach w Norwegii, bardzo zaciekawiły słuchaczy, którzy zadawali maszerowi mnóstwo pytań.

Czytaj dalej: Spotkanie z psim maszerem Jakubem Słowikiem

 

 

 

4 października 2019r. kilkunastu podopiecznych wzięło udział w zabawie terenowej (queście) w Haczowie zatytułowanej Historie bohaterów z perłą architektury w tle. Podczas, ponad 2-godzinnemu spacerowi po malowniczym Haczowie, uczestnicy poznali historię haczowskich bohaterów walczących o niepodległość w latach 1918-1921, zwiedzili piękny drewniany kościół gotycki wpisany na listę UNESCO, a w Sali Tradycji w Gminnego Ośrodka Kultury, mieli możliwość zapoznania się z kulturą i sztuką haczowskich artystów. Zakończeniem gry było odgadnięcie hasła questu i znalezienie skarbu.Czytaj dalej: W poszukiwaniu skarbu w Haczowie

Regulamin uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Krośnie

 – obowiązujący od 1 stycznia 2023r.

 

 1. Każdy uczestnik Domu objęty jest indywidualnym planem wspierająco-aktywizującym, który jest przez niego lub jego opiekuna zaakceptowany – dostosowanym do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, który zobowiązuje się realizować.
 2. Uczestnicy przebywają pod opieką terapeuty, stosują się do jego wskazań, zgłaszają mu każdy wypadek, przestrzegają przepisów BHP, zmieniają pracownię na polecenie lub za zgodą terapeuty, z urządzeń technicznych w pracowni korzystają za zgodą terapeuty i jeśli jest taka potrzeba pod jego nadzorem.

Uczestnik ma prawo do:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
 2. Bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach.
 3. Poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz swojej własności.
 4. Dyskrecji w sprawach osobistych.
 5. Uzyskania pomocy przedmedycznej w razie wypadku lub zachorowania.
 6. Swobody wyrażania myśli, przekonań, zadawania pytań jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 7. Składania skarg i wniosków.

 

Uczestnik ma obowiązek:

 1. Przestrzegać regulaminu Domu, zasad i norm współżycia społecznego.
 2. Dbać o estetykę, kulturę i porządek w miejscu pobytu.
 3. Aktywnie brać udział w realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego do czego sam się zobowiązał akceptując plan wspierająco-aktywizujący.
 4. Dbać o dobre imię Domu, szanować wspólne mienie, współpracować z wybranym samorządem Domu i pracownikami.
 5. W miarę możliwości codziennie zmieniać obuwie.
 6. Kulturalnie zachowywać się w stosunku do innych uczestników i do pracowników, zachowywać w dyskrecji informacje związane z sytuacją zdrowotną, finansową czy osobistą współuczestników placówki.
 7. Po przyjściu do ośrodka potwierdzić swoją obecność podpisaniem listy obecności.
 8. Usprawiedliwianie oraz zgłaszanie swojej nieobecności na zajęciach.
 9. Informowanie osoby prowadzącej zajęcia o swoim złym samopoczuciu.
 10. Uzyskanie od terapeuty lub dyrektora zgody na opuszczenie zajęć w celach prywatnych lub wyjście poza teren ŚDS, wyjścia takie należy odnotowywać w miarę możliwości do zeszytu wyjść – po wyjściu uczestnik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 11. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowcy oraz opiekuna w czasie transportu, dostosowanie się do zaleceń, wskazań i obowiązujących przepisów drogowych.

 

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE DYREKTOR DOMU W ŚRODY W GODZ. 11.00 – 14.00

 

Na terenie Domu zabrania się:

 1. Nagrywania, robienia zdjęć pracownikom i uczestnikom ŚDS oraz ich rozpowszechniania bez ich zgody, gdyż może dojść do naruszenia dóbr osobistych takich jak np. wizerunku – stanowią o tym przepisy o ochronie danych osobowych (RODO)
 2. Spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających
 3. Palenia papierosów (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych)
 4. Przynoszenia do ośrodka przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu np. noże, petardy, materiały żrące, materiały wybuchowe itp.; wynoszenia z terenu placówki urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie Ośrodka, oraz prac wykonanych z materiału zakupionego przez ośrodek.
 5. Zapraszania osób trzecich bez zgody Dyrektora.

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY OSOBISTE UCZESTNIKA, W SYTUACJI STWIERDZONEJ KRADZIEŻY ZOSTANIE POWIADOMIONA POLICJA.

 

Z regulaminem obowiązkowo zapoznają się wszyscy uczestnicy lub ich opiekunowie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7a.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej adres email – proszę wpisać
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Sylwester Litwin
e-mail: sdskrosno@wp.pl

 

Pracownia Plastyczna

 

Celem terapii na pracowni plastycznej jest kształtowanie wrażliwości na otaczający świat. W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestników, ich możliwości i zainteresowań. Tematyka zajęć często związana jest z potrzebą wykonywania przedmiotów na okolicznościowe święta czy uroczystości. Terapeuta w pracowni plastycznej stara się dostosowywać stopień trudności zajęć w ten sposób, aby umożliwiał on uczestnictwo większej grupy osób o różnym stopniu uzdolnienia plastycznego i manualnego.

W czasie zajęć na pracowni plastycznej uczestnicy rozwijają wyobraźnię, kształtują umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego. Uczestnicy najchętniej i najczęściej pracują w technikach: malarskiej (akryl, akwarela), rzeźbiarskiej (modelina, plastelina, masa papierowa), graficznej (monotypia), rysunkowej (rysunek cienkopisem, ołówkiem, flamastrami, kredkami), mieszanej (wydzieranka, haft krzyżykowy, aplikacja, collage).

Czytaj dalej: Pracownia Plastyczna

Znajdź nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie

ul. Kletówki 7A

38-400 Krosno

tel./faks. 13 30 73 333

e-mail: sdskrosno@wp.pl

Skip to content