Warning: The magic method Download_Attachments::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/sdskrosno/domains/sdskrosno.pl/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/download-attachments.php on line 106 Procedura utrzymania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Procedura utrzymania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń:

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku placówki są zobowiązane zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu do budynku. Uczestnicy i pracownicy są zobowiązani zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu do ŚDS.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Pracownicy mają obowiązek dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie po przyjściu do budynku placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru, po skorzystaniu z toalety.

3. Dyrektor bądź osoba go zastępująca monitoruje codzienne prace porządkowe w placówce, wyznacza osoby odpowiedzialne za utrzymywanie czystości w każdej pracowni przeznaczonej do zajęć terapeutycznych, a także pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, klawiatur, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w kuchni i w stołówce.

4. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję swoich pracowni a także pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych mają obowiązek ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji (lub korzystać z oznaczeń i zaleceń w kartach charakterystyk używanych substancji). Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5. Prowadzący pojazdy służbowe mają obowiązek dezynfekcji kabin samochodów, miejsc siedzących po zakończonym transporcie uczestników. W pojeździe należy używać maseczek ochronnych, zachować wymagany dystans. Jednorazowo może zostać przywiezionych 7 uczestników.
6. Na korytarzu zostają ustawione (opisane) kosze na dedykowane śmieci.

Nie należy wymieniać sprzętu do sprzątania pomiędzy pomieszczeniami użyteczności wspólnej, a pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracowników i należy postępować według następujących wytycznych:

1. Często dotykane powierzchnie należy dezynfekować tak często, jak to możliwe (przynajmniej raz w ciągu dnia i po zakończonych zajęciach). Przykładami takich powierzchni są gałki i klamki drzwiowe, krzesła i podłokietniki, blaty, włączniki światła, poręcze, krany z wodą, itp.

2. Należy starannie sprzątać toalety i łazienki, umywalki i urządzenia sanitarne wspólnego użytku a także używać środka do dezynfekcji, zgodnie z instrukcją użytkowania podaną przez producenta.

3.Pracownicy zajmujący się sprzątaniem wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej w trakcie czynności sprzątania (fartuchy, rękawiczki, przyłbice, maseczki).

4. Sprzęt i materiały stosowane do sprzątania należy odpowiednio czyścić po zakończeniu każdego etapu sprzątania.

6. Za każdym razem po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.

7. Odpady powstałe podczas czyszczenia powinny być umieszczone w osobnym worku, który można wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Zasady sprzątania pomieszczeń po obecności podejrzanego lub potwierdzonego przypadku COVID-19:

1. W przypadku, gdy podejrzewany lub potwierdzony przypadek COVID-19 znajdował się w określonym miejscu (np. pracownia, łazienka itp.), należy najpierw dobrze przewietrzyć je świeżym powietrzem przez minimum 1 godzinę, a następnie starannie umyć neutralnym detergentem, a następnie odkazić powierzchnie przy użyciu środka dezynfekującego.

2. Czyszczenie toalet, umywalek i urządzeń sanitarnych należy wykonywać ostrożnie, unikając rozprysków. Dezynfekcja powinna być przeprowadzana po zwykłym czyszczeniu przy użyciu środka dezynfekującego.

3. Wszystkie tekstylia (np. ręczniki, pościel, zasłony, itp.) powinny być prane w gorącej wodzie (60°C) przy użyciu zwykłego środka piorącego. Jeżeli ze względu na właściwości materiału nie można zastosować gorącej wody, do cyklu prania należy dodać wybielacz lub inne detergenty piorące przeznaczone do odkażania tekstyliów.

4. Zaleca się stosowanie jednorazowych materiałów czyszczących (np. ręczników jednorazowych). Jeżeli materiały czyszczące jednorazowego użytku nie są dostępne, materiał czyszczący (szmatka, gąbka itp.) powinien być umieszczony w roztworze dezynfekującym. Jeżeli żaden z tych roztworów nie jest dostępny, materiał należy wyrzucić i nie używać go ponownie.

5. W przypadku niedostatecznej ilości dostępnego sprzętu do sprzątania, proces czyszczenia należy rozpocząć od obszarów najczystszych, przechodząc do obszarów najbardziej zabrudzonych

6. Za każdym razem po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, maseczka należy dokładnie umyć ręce.

7. Odpady powstałe podczas czyszczenia powinny być umieszczone w osobnym worku, który można wyrzucić do zmieszanych odpadów.

Skip to content