Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

Zasady i zalecenia zachowania ostrożności w zakresie ochrony przed koronawirusem SARS-COV-2

Procedura zachowania reżimu sanitarnego w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania i sprzątania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie.

Zakres procedury: Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie świadczących pracę na terenie całej placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest dyrektor ŚDS w Krośnie. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu w placówce lub udostępnienie do przeczytania i zapoznania się z wytycznymi. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających w placówce osób dorosłych, uczestników placówki, a także za higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Obecność wirusa SARS-CoV-2 została wykryta w wydzielinach górnych i dolnych dróg oddechowych. Za główną drogę przenoszenia uważa się drogę kropelkową z dróg oddechowych lub osadzanie się na powierzchni śluzówki. RNA wirusa wykryto we krwi, ale brak dowodów, aby SARS-CoV-2 mógł być przenoszony poprzez kontakt z krwią.
Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przez kichanie i kaszel, a także za pośrednictwem dotyku, dlatego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w liczbie odpowiadającej potrzebom danego stanowiska. Są to przede wszystkim maseczki, rękawice, a także dostęp do płynu/żelu na bazie alkoholu (min. 60%). Najlepiej, jeśli jest on dostępny nie tylko w toaletach, ale również przy drzwiach wejściowych oraz we wszelkich newralgicznych miejscach.
W najnowszych publikacjach określono zdolność przetrwania SARS-CoV-2 na różnych powierzchniach. Stabilność wirusa SARS-CoV-2 wynosi do trzech godzin w aerozolu w powietrzu, do czterech godzin na powierzchniach miedzianych, do 24 godzin na kartonie i od dwóch do trzech dni na powierzchniach z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, aczkolwiek ze znacznie zmniejszonym mianem. Dane te są porównywalne z wynikami stabilności uzyskanymi dla SARS-CoV-1. Wyniki te powstały w rezultacie doświadczeń przeprowadzonych w środowisku kontrolowanym i należy je przyjmować z ostrożnością w odniesieniu do środowiska rzeczywistego.
W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia za pośrednictwem skażonych przedmiotów niezbędne jest określenie procedur prawidłowej dezynfekcji pomieszczeń i otoczenia, które mogły zostać zakażone wirusem SARS-CoV-2.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz uczestnikom przebywającym w placówce wprowadza się następujące rozwiązania:

Wymagania ogólne:
1. Bezwzględnie wymaga się przestrzegania zasad higieny, w tym dezynfekcji powierzchni sprzętu i wyposażenia na terenie placówki (wszystkie miejsca często dotykane takie jak: klamki, blaty stołów, krzesła, komputery, klawiatury, włączniki światła, kabina pojazdu itp.). Przed wejściem do placówki umieszcza się dozowniki z płynem do dezynfekcji. Regularnie sprawdzając stan dozowników z płynem.

2. Do pracy nie dopuszcza się pracowników wskazujących na objawy grypy lub przeziębienia (lub innej choroby wirusowej) oraz powracających z krajów objętych epidemią COVID-19.

3. Placówka pozostaje zamknięta dla osób odwiedzających (osoby przychodzące z zewnątrz).

4. Zostają wstrzymane spotkania integracyjne oraz odwołane wszelkie imprezy (imprezy i spotkania masowe związane z większą ilością osób zostają wstrzymane do odwołania).

5. Wyjścia uczestników na spacery poza teren placówki są możliwe w grupach maksymalnie trzyosobowych pod opieką pracownika przy zachowaniu odpowiedniego dystansu (1,5 metra). Uczestnicy mogą korzystać z zajęć na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

6. Pracownicy używają maseczek lub przyłbic zakrywających usta oraz nos (przede wszystkim w przypadku bezpośredniego, bliskiego kontaktu z uczestnikiem: taka sytuacja może zaistnieć w razie pomocy uczestnikowi w przypadku załatwienia potrzeb fizjologicznych)

7. Stan zdrowia personelu monitoruje się poprzez mierzenie temperatury przed przystąpieniem do pracy. Stan zdrowia uczestników monitoruje się poprzez mierzenie temperatury przed przyjazdem do placówki. (do placówki mogą przychodzić tylko osoby zdrowe!)

8. W placówce wyodrębnia się jedno pomieszczenie do izolacji dla osób podejrzanych o zakażenie, które wyłącza się z codziennej użyteczności. W pomieszczeniu tym znajdują się m.in. środki ochrony i płyn dezynfekujący.

9. Odrębna procedura stanowi o postępowaniu w razie podejrzenia o zarażenie się pracownika.

10. Odrębna procedura stanowi o postępowaniu w razie podejrzenia o zarażenie się uczestnika.

11. Odrębna procedura stanowi o żywieniu uczestników.

12. Odrębna procedura stanowi o utrzymania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, oraz procedura zachowania reżimu sanitarnego w czasie pandemii przez pracowników ŚDS w Krośnie.

13. Ustala się nowe zasady dotyczące organizacji zajęć w ŚDS w Krośnie w okresie trwania stanu epidemicznego.

14. Odrębnie ustala się zasady do stosowania przez uczestników podczas ich pobytu w placówce.

15. Opracowany jest nowy grafik zajęć dla uczestników i ich terapeutów w oparciu o kadrę, która nie realizuje zadań w innych podmiotach.

16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy umywalkach w każdej pracowni widnieją plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

17. Na tablicy informacyjnej w ŚDS umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Skip to content