Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Ustala się zasady do stosowania przez uczestników podczas ich pobytu w placówce.

Do obowiązków uczestników należy przestrzeganie zasad ustalonych w placówce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem:

1. Do placówki może uczęszczać wyłącznie zdrowa osoba.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno uczestnikowi przychodzić do placówki.

3. Rodzice i opiekunowie uczestników są pod stałym kontaktem telefonicznym z pracownikami placówki.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczestnik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – tel. alarmowy 57660550, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować , że może być zakażony koronawirusem.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

6. Uczestnicy ŚDS podzieleni są na stałe grupy, każda z nich bierze udział w zajęciach co drugi tydzień.

7. Zabrania się przychodzenia do placówki w dni wolne od zajęć dla danego uczestnika.

8. Uczestnik przed zabraniem do samochodu ma mierzoną temperaturę przez opiekuna ( termometr bezdotykowy,) a także ma obowiązek zdezynfekowania rąk podanym przez opiekuna środkiem dezynfekcyjnym.

9. W przypadku temperatury powyżej 37 °C uczestnik jest zobowiązany wrócić do domu i obserwować objawy chorobowe.

10. Drzwi od samochodu otwiera i zamyka wyłącznie opiekun, który wyposażony jest w rękawiczki ochronne, jeżeli zdarzy się, że zrobi to inna osoba należy każdorazowo zdezynfekować klamkę.

11. Uczestnicy nie podają sobie rąk na powitanie.

12. Przed wejściem do ŚDS każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce dostępnym środkiem dezynfekcyjnym.

13. Po przyjeździe uczestnicy pojedynczo korzystają z szatni a następnie bezpośrednio udają się na zajęcia do przyporządkowanego mu terapeuty i pracowni terapeutycznej.

14. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie i terapeuci.

15. Wszyscy w miarę możliwości powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący 1,5 metra.

16. Uczestnicy mogą korzystać z zajęć na świeżym powietrzu na terenie ośrodka wsparcia, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

17. Zaleca się dla własnego bezpieczeństwa a także bezpieczeństwa innych zasłanianie ust i nosa poprzez noszenie maseczki. Maseczki i przyłbice dla uczestników zapewni placówka.

18. Placówka zapewnia wyposażenie w środki czystości i środki dezynfekcyjne, z których należy korzystać przebywając w placówce.

19. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej, myć często ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

20. Obowiązuje zakaz przemieszczania się w trakcie zajęć pomiędzy pracowniami.

21. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

22. Obowiązuje zakaz przynoszenia do ŚDS własnej żywności i zbędnego bagażu. Dopuszczalna jest torebka podręczna na drobne przedmioty lub mały plecak.

Skip to content