Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Ustala się zasady do stosowania przez uczestników podczas ich pobytu w placówce.

Do obowiązków uczestników należy przestrzeganie zasad ustalonych w placówce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem:

1. Do placówki może uczęszczać wyłącznie zdrowa osoba.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno uczestnikowi przychodzić do placówki.

3. Rodzice i opiekunowie uczestników są pod stałym kontaktem telefonicznym z pracownikami placówki.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczestnik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – tel. alarmowy 57660550, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować , że może być zakażony koronawirusem.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

6. Uczestnicy ŚDS podzieleni są na stałe grupy, każda z nich bierze udział w zajęciach co drugi tydzień.

7. Zabrania się przychodzenia do placówki w dni wolne od zajęć dla danego uczestnika.

8. Uczestnik przed zabraniem do samochodu ma mierzoną temperaturę przez opiekuna ( termometr bezdotykowy,) a także ma obowiązek zdezynfekowania rąk podanym przez opiekuna środkiem dezynfekcyjnym.

9. W przypadku temperatury powyżej 37 °C uczestnik jest zobowiązany wrócić do domu i obserwować objawy chorobowe.

10. Drzwi od samochodu otwiera i zamyka wyłącznie opiekun, który wyposażony jest w rękawiczki ochronne, jeżeli zdarzy się, że zrobi to inna osoba należy każdorazowo zdezynfekować klamkę.

11. Uczestnicy nie podają sobie rąk na powitanie.

12. Przed wejściem do ŚDS każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce dostępnym środkiem dezynfekcyjnym.

13. Po przyjeździe uczestnicy pojedynczo korzystają z szatni a następnie bezpośrednio udają się na zajęcia do przyporządkowanego mu terapeuty i pracowni terapeutycznej.

14. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie i terapeuci.

15. Wszyscy w miarę możliwości powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący 1,5 metra.

16. Uczestnicy mogą korzystać z zajęć na świeżym powietrzu na terenie ośrodka wsparcia, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

17. Zaleca się dla własnego bezpieczeństwa a także bezpieczeństwa innych zasłanianie ust i nosa poprzez noszenie maseczki. Maseczki i przyłbice dla uczestników zapewni placówka.

18. Placówka zapewnia wyposażenie w środki czystości i środki dezynfekcyjne, z których należy korzystać przebywając w placówce.

19. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej, myć często ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

20. Obowiązuje zakaz przemieszczania się w trakcie zajęć pomiędzy pracowniami.

21. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

22. Obowiązuje zakaz przynoszenia do ŚDS własnej żywności i zbędnego bagażu. Dopuszczalna jest torebka podręczna na drobne przedmioty lub mały plecak.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Zasady dotyczące zajęć w ŚDS na czas koronawirusa.

1.Każdemu członkowi zespołu wspierająco – aktywizującego zostaje przyporządkowana odpowiednio dobrana grupa uczestników.

2. W miarę możliwości ograniczyć treningi grupowe na rzecz treningów indywidualnych, lecz jeśli możliwe jest zachowanie dystansu społecznego taki trening może się odbyć.

3. Każdy pracownik ma swoją jedną pracownię, którą dezynfekuje i utrzymuje w niej porządek odpowiada również w tym zakresie za przydzielone pomieszczenia.

4.Po zebraniu pełnego stanu w pracowni terapeuta/opiekun rozpoczyna zajęcia zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia możliwych, różnych treningów dostosowanych do planów wspierających uczestników grupy.

5. W ramach prowadzonych zajęć należy uwzględnić tematykę dotyczącą obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymania właściwej higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

 

Oświadczam, że

………………………………………………………..………………
(nazwisko i imię )

nie miał świadomego kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia syna/córki/podopiecznego jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych.

 • Jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie syna/córki/podopiecznego do placówki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego syna/córki/podopiecznego i naszych rodzin tj.:

mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść
do zakażenia COVID – 19;
w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia (nie tylko na terenie placówki) u personelu, uczestnika ŚDS lub rodzica /prawnego opiekuna – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane
na 14-dniową kwarantannę, a placówka zostanie zamknięta do odwołania;
w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika ŚDS zostanie natychmiast umieszczony w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej oraz niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/prawny opiekun, a także stosowne służby i organy.

 • Uczestnik ŚDS nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące.
 • Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u syna/córki/podopiecznego termometrem bezdotykowym. Wyniki nie będą zapisywane.
 • Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych
  z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie jego pobytu w placówce
  (max. 30min).
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego syna/córki/podopiecznego, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych (min. po 5 dniach).
 • Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 • Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego syna/córki na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, roszczeń do ŚDS, organu prowadzącego i żadnych organów prawnych będąc całkowicie świadoma/y zagrożenia epidemiologicznego płynącego
  z obecnej sytuacji w kraju.
 • Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Telefony do szybkiej komunikacji:
……………………………………………….
…………………………………….

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów:

……………………………………………….

……… …………………………….

Krosno dnia……………………………………..

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Oświadczam, że ja:

………………………………………………………..………………
(nazwisko i imię )

nie miałem/łam świadomego kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków mojej najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby.

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych.

1.Jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach ŚDS w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2.Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakim jest narażone zdrowie moje i mojej rodziny tj.:

 • mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść
  do zakażenia COVID – 19;
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia (nie tylko na terenie placówki) u personelu, innego uczestnika ŚDS lub rodzica /prawnego opiekuna – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, a placówka zostanie zamknięta do odwołania;
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mnie zostanę natychmiast umieszczony w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej oraz niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/prawny opiekun, a także stosowne służby i organy.

3.Nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące.

4.Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Wyniki nie będą zapisywane.

5.Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych
z reżimem sanitarnym.

6.Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby, nie zostanę w danym dniu przyjęty/a do placówki i będę mógł do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych (min. po 5 dniach).

7.Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

8.Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, roszczeń do ŚDS, organu prowadzącego i żadnych organów prawnych będąc całkowicie świadoma/y zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

9.Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Telefony do szybkiej komunikacji:
……………………………………………….
……………………………………

Podpis uczestnika ŚDS

……………………………………………….

Krosno dnia ……………………………………..

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374), Środowiskowy Dom Samopomocy w  Krośnie zostaje zamknięty do dnia 24.05.2020r.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Urbańska

 

 

 

 

 

W marcu br. uczestnicy ŚDS Krosno wzięli udział w ciekawych zajęciach kulinarnych – „pieczenie proziaków” – w krośnieńskiem Etnocentrum. Poznali tam nie tylko recepturę ich wykonania, lecz także własnoręcznie wykonali przepyszne proziaki, które po upieczeniu w piecu kaflowym, ze smakiem degustowali.

Continue reading

„Marzec wyjął grosik srebrny, teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł, kupić bukiet na Dzień Kobiet”

 

8 Marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Męska część ŚDS w Krośnie przygotowała na tę okoliczność przedstawienie, które sprawiło ogromną radość a także wywołało uśmiech na twarzy zgromadzonych pań. Oprócz części mówionej nie zabrakło pokazu mody oraz występu zespołu „Ich Dwoje” – w wykonaniu uczestników ŚDS. Poza tym kobiety uczestniczyły w wyborach na najsympatyczniejszą dziewczynę ośrodka. Po zakończeniu części artystycznej odbył się wspólny poczęstunek, a każda z pań otrzymała od mężczyzn okolicznościowy dyplom i czekoladę.

Continue reading

Na zakończenie karnawału, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie, zorganizowano zabawę karnawałowo – walentynkową na którą przybyła grupa podopiecznych z ŚDS z Zagórza. Z okazji Święta Zakochanych, które obchodzono 14 lutego, uczestnicy z krośnieńskiego ŚDS przedstawili gościom krótką inscenizację Walentynkową. Po zakończeniu części artystycznej, zebrani udali się na wspólny poczęstunek. W drugiej części spotkania integracyjnego podopieczni z obydwóch ośrodków, tańczyli wspólnie do melodii znanych i lubianych piosenek. Były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. W międzyczasie zorganizowano karaoke, w którym uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Jak przystało na zabawę karnawałową na twarzach uczestników nie zabrakło ręcznie robionych masek, natomiast wspólne tańce wywoływały uśmiech na twarzach wszystkich. Continue reading

W czwartek, 13 lutego br., w przeddzień świętego Walentego, w Filii nr 4 KBP spotkali się podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie oraz uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 10. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy mogli osobiście poznać osoby, od których przed świętami Bożego Narodzenia otrzymali życzenia na kartkach pocztowych, w ramach ogólnopolskiej akcji „Idą święta nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj”. Uczestnicy spotkania obejrzeli krótką relację zdjęciową z grudniowego pisania i wysyłania życzeń a następnie wzięli udział we wspólnej walentynkowej zabawy. Uczestnikom ŚDS  podobało się wspólne czytanie wierszy: „Żuk” i „Rozmawiała gęś z prosięciem” J. Brzechwy oraz „Zakochana żaba” T. Śliwiaka i „Lolo solo” K. Jerzykowskiej, jednak największą frajdą była zabawa z balonikami, z których po przebiciu szpilką wypadały walentynkowe rymowanki adresowane i wręczane konkretnym osobom. Na zakończenie spotkania  podopieczni krośnieńskiego ŚDS podarowali dzieciom własnoręcznie zrobione walentynki. Continue reading

Znajdź nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie

ul. Kletówki 7A

38-400 Krosno

tel./faks. 13 30 73 333

e-mail: sdskrosno@wp.pl

Zmiana Rozmiaru Czcionki
Kontrast