REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KROŚNIE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W przypadku organizowanych imprez kulturalno-oświatowych lub innych,godziny pracy ośrodka mogą ulec zmianie.

I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

  1. Każdy uczestnik Domu ma prawo do korzystania z dostępnych form terapii, treningów samoobsługi i umiejętności społecznych proponowanych w ramach indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego oraz współpracy z personelem ośrodka w rozwiązywaniu osobistych problemów.
  2. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.
  3. Każdy podopieczny ma prawo uczestniczyć i współdziałać w tworzeniu różnych form działalności na rzecz pozostałych uczestników oraz innych osób niepełnosprawnych.
  4. Z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia uczestnik ma prawo do odmowy w uczestniczeniu w zajęciach.
  5. Uczestnicy Domu zobowiązani są szanować prawa pozostałych osób naszej wspólnoty, ich prywatności, a także do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
  6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń personelu wynikających z aktualnych potrzeb.
  7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dbania o mienie i wyposażenie Ośrodka, a w razie umyślnego zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę zgodnie z przepisami.
  8. Wszyscy uczestnicy ŚDS mają obowiązek dbać o czystość pomieszczeń i przyległego do budynku terenu.
  9. Przewidywana nieobecność w ŚDS należy zgłaszać w dniu poprzedzającym tą nieobecność Kierownikowi Domu bądź opiekunowi. Nieobecność można zgłaszać telefonicznie do godz. 8.00 rano w dniu, w którym podopieczny nie może przybyć do Ośrodka.
  10. Każdy uczestnik ma prawo do jednego posiłku dziennie przygotowanego w ramach terapii kulinarnej.
  11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu zajęć oraz ogólnych zasad współżycia w ośrodku.
  12. Każdy uczestnik ma prawo do zgłaszania skarg i wniosków.
  13. Personel i podopieczni zobowiązani są do przestrzegania przepisów p/poż i BHP.

II.PRZEPISY PORZĄDKOWE

  1. Na terenie ŚDS nie wolno:
   1) stosować przemocy wobec uczestników i pracowników,
   2) posiadać i spożywać napojów alkoholowych i innych substancji odurzających,
   3) palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym,
   4) korzystać bez porozumiewania się z opiekunem z narzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu Domu a mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników,
   5) opuszczać ŚDS w godzinach zajęć bez uzgodnienia z opiekunem i wpisaniu się do zeszytu wyjść.
   6) wynosić z terenu placówki urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie Ośrodka, oraz prac wykonanych z materiału zakupionego przez ośrodek.
  2. Wprowadza się możliwość skreślenia uczestnika z listy w następujących przypadkach: -gdy podopieczny przejawia nieustającą silną agresję wobec innych zagrażając ich zdrowiu, -gdy w sposób rażący narusza porządek i dyscyplinę w grupie, -gdy przez dłuższy czas nie korzysta z żadnych proponowanych przez terapeutów zajęć i nie widać szans na zmiany w tym zakresie, -z powodu długotrwałej ciągłej nieobecności w Domu bez zasadnego usprawiedliwienia.
  3. W razie naruszenia zasad współżycia w ŚDS przewiduje się skutki: -upomnienie jakiego udziela zespół wspierająco-aktywizujący,-upomnienie w formie pisemnej udzielonego przez Kierownika ośrodka,-zawieszenie w prawach uczestnika ŚDS, -decyzja uchylająca wydana przez Dyrektora MOPR

Pracownia Plastyczna

Celem terapii na pracowni plastycznej jest kształtowanie wrażliwości na otaczający świat. W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestników, ich możliwości i zainteresowań. Tematyka zajęć często związana jest z potrzebą wykonywania przedmiotów na okolicznościowe święta czy uroczystości. Terapeuta w pracowni plastycznej stara się dostosowywać stopień trudności zajęć w ten sposób, aby umożliwiał on uczestnictwo większej grupy osób o różnym stopniu uzdolnienia plastycznego i manualnego.

W czasie zajęć na pracowni plastycznej uczestnicy rozwijają wyobraźnię, kształtują umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego. Uczestnicy najchętniej i najczęściej pracują w technikach: malarskiej (akryl, akwarela), rzeźbiarskiej (modelina, plastelina, masa papierowa), graficznej (monotypia), rysunkowej (rysunek cienkopisem, ołówkiem, flamastrami, kredkami), mieszanej (wydzieranka, haft krzyżykowy, aplikacja, collage).

Continue reading

Pracownia Kulinarna

 

Zajęcia w pracowni kulinarnej prowadzone są codziennie. Ich głównym celem jest nauka samodzielnego przygotowania posiłku i czynności związanych z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb życiowych. Uczestnicy uczą się również przygotowania posiłków na różne okazje: urodziny, święta. Uczestnictwo w zajęciach poprawia nastrój, uczy zaradności życiowej potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu, rozwija cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz umiejętności współdziałania, wyrabia poczucie estetyki i wyobraźni. Prowadzony z uczestnikami trening kształtuje cechy pożądane w relacjach społecznych takich jak współpraca, odpowiedzialność. Continue reading

Pracownia Krawiecka

Celem zajęć w pracowni krawieckiej jest usprawnienie manualne, doskonalenie poznanych technik szycia, haftu, nauka obsługi narzędzi i urządzeń, kontynuacja i rozwój zainteresowań związanych z krawiectwem oraz nauka wykorzystania zdobytych umiejętności w życiu. Wyposażona jest ona w niezbędny sprzęt. W programie pracowni prowadzony jest również trening funkcjonowania w życiu codziennym. Formy zajęć prowadzonych w pracowni krawieckiej to: szycie ręczne, szycie maszynowe, przyszywanie guzików, robienie na drutach, haftowanie, szydełkowanie. Uczestnicy pracowni krawieckiej mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas konkursów w ramach różnorodnych imprez integracyjnych.

Continue reading

Pracownia Stolarska

W pracowni stolarskiej wykonuje się prace techniczne oraz naprawcze. Uczestnicy zajęć wykonują szereg przedmiotów i prac użytkowych, ozdobnych, monterskich. Wykonane w tej pracowni prace są przekazywane w formie upominków oraz stanowią ozdobę placówki. Systematyczny udział w zajęciach pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności technicznych. Zajęcia manualne wpływają ko­rzystnie na rozwój szeregu umiejętności praktycznych. Przez usprawnianie rąk rozwijane jest myślenie oraz wyobraźnia.

Continue reading

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

 

 
Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera , poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy (edytory tekstu, programy do grafiki komputerowej), a także pracują na sprzętach takich jak drukarka, aparat cyfrowy, czy skaner. Stałe łącze internetowe umożliwia swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Uczestnicy korzystają z różnych wyszukiwarek, portali społecznościowych, komunikatorów, wysyłają maile, mają również dostęp do gier komputerowych, dzięki którym ćwiczą umiejętności manualne. Podczas zajęć tworzone są i drukowane wszelkiego rodzaju plakaty, ulotki itp.
    Pracownia komputerowa znacznie przyczynia się do poprawy stanu zdrowia uczestników a także ich rozwoju intelektualnego, pomaga rozwijać wyobraźnię, zdolności manualne, jednak przede wszystkim pozwala oswoić się z urządzeniem jakim jest komputer.

Continue reading

Zajęcia prowadzone przez psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się w grupach 2-3 osobowych, ale najczęściej indywidualnie. Terapia ta obejmuje bezpośredni kontakt psychologa z uczestnikiem, oparty na silnym związku i przebiegający w warunkach szczególnej dyskrecji. Terapia grupowa kładzie nacisk na poprawę sposobu funkcjonowania uczestników w relacjach z innymi ludźmi. Uczestnicy terapii grupowej opowiadają o swoich problemach i o ważnych dla siebie aspektach życia oraz słuchają, jakie kłopoty mają inni i jak sobie z nimi radzą. Jednocześnie środowisko grupy staje się dla uczestników terapii miejscem nawiązywania kontaktów między sobą, dzięki czemu mogą rozpoznać własne schematy komunikowania się oraz dowiedzieć się, jak są odbierani przez innych.

Relaksacja prowadzi do obniżenia napięcia mięśniowego i – równocześnie – złagodzenia napięcia psychicznego. Polega na wyobrażaniu sobie stanu spokoju i bezpieczeństwa oraz świadomym rozluźnianiu mięśni.

 

Znajdź nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie

ul. Kletówki 7A

38-400 Krosno

tel./faks. 13 30 73 333

e-mail: sdskrosno@wp.pl

Zmiana Rozmiaru Czcionki
Kontrast